Lueginsland - erschienen am 18. Dezember 1999 in der Badischen Zeitung

2000 noch Chrischtus

lberal soll an Silväschter d Johrdoisert-Wändi gfiirt wäre. Vu Friiburg bis uf Honolulu sin alli üssem Hiisli um aü z X-inge um z Y-heim meint mänk eine, dr mueß drbii sii. S Johrdoisert isch aber erscht voll um wändet sich, wänn s Johr 2000 abgloffe isch. Wurum fiirt mer scho e Johr friähjer? Un was fiirt mer do eigentlig?

Unser neji Ziträchnung isch vum remische Mench Dionysius Exiguus anne 532 as „anni ab incarnatione domini“ feschtglegt wore, - „d Johr ab dr Mänschwärdung vum Herr“. Noch däre Definition jährt sich an Silväschter d Geburt vum Jesus Chrischtus zum 1999schte Mol. Jesus Chrischtus!? Was isch dänn des fir enne? Len mich grad emol in dr Kassette-Kischte vu minem Suhn gruschte. Dä niinjährig Bue het Sticker 20 Kassette in däre Kischte. Nit alli, aber viil sin Abenteier ohni diäfe Sinn, meischtens Ibersetzunge üs em Änglische un Amerikanische. Vu däne 20 Kassette kunnt in 19 dr Namme vum Chrischtus oder vum Herrgott nit vor, aü nit bejlaifig. Vume Kamrad het dr Bue gsait bikumme, ass es ke Gott gäbt. Säll Birschtli het wahrschiins nit per Intuition, sondern vu Lit ums rum erfahre, ass des mit Gott numme e Bluff seig. Dä Mann, wu mer friähjer Heiland gheiße het, kunnt anne 2000 in dr Erfahrungswält vu viile Kinder nimmi vor, üsser villicht im Ghetto vum Religionsunterricht. In sällene Schuelzimmer, wu noch Grizer hänke, miän si allerdings abghänkt wäre, wu irgend e einzel Elterepaar des will. Diä hegschte Richter in unserem Land wänns eso.

Was wird jetz gfiirt an Silväschter? Diä, wu d Geburt vum Jesus Chrischtus wänn fiire, sälli fiiri si an Winächte. In dr Silväschter-Nacht fiirt dr Mänsch sich sälber. Är hänkt sich diä Zahl 2000 esälber a. Ar isch eso versässe uf d Sälbscht-Verherrligung, ass er nit emol nit ka verwarte, bis diä 2000 Johr tatsächlig abgloffe sin.

Harald Noth